CAT ESP

El Bloc: Dret civil

RSS

Un client no us paga tot i que li heu fet la feina

28/11/2014

Si sou empresaris de serveis o obres de qualsevol mena, us podeu trobar amb un client particular o empresa que us encarregui una feina, pacteu unes condicions de pagament, que no les compleixi i després us trobeu que heu fet més feina de la que heu cobrat, o encara pitjor, que hagueu subcontractat tasques a tercers, us reclamin els seus honoraris i no tingueu els diners per pagar-los.

Si el pressupost de l’obra o servei és molt elevat o depassa la capacitat de liquidesa del vostre negoci, no us la jugueu; podríeu quedar molt entrampats. El Bufet Molina Bosch us recomanem que fixeu sempre un pressupost per escrit amb unes condicions de pagament ben clares. I si el client no compleix amb un dels terminis i no us voleu arriscar, envieu-li un burofax per exigir-li els diners i l’advertiu que, si no compleix la seva part del tracte en un termini clar, resoldreu el contracte encara que no hagueu acabat els treballs, sens perjudici que li pugueu reclamar allò que hagueu fet fins aleshores.

I si el client us demana que modifiqueu o afegiu alguna cosa que no estava prevista, feu un annex, valoreu-ho i poseu la forma de pagament.

Sembla molt evident, però més d’un confia en la bona fe del client i després es troba amb la sorpresa quan se li comencen a discutir defectes d’execució o conceptes que estaven inclosos o exclosos del pressupost, com a excusa per endarrerir el pagament.

Facebook Twitter Linkedin Google +

Com puc gestionar el patrimoni d’un incapaç si encara no sóc el seu tutor?

14/11/2014

Una persona esdevé incapaç quan deixa de tenir la capacitat suficient per prendre decisions, i això pot venir donat per una malaltia mental (per exemple l’alzheimer) o física (una tetraplègia). En aquest segon cas no és que no pugui prendre decisions sinó que no les pot formalitzar.

Normalment en aquests casos es farà un procediment judicial d’incapacitació i el jutge designarà un tutor de l’incapaç. Ara bé, aquest procediment trigarà uns quants mesos i potser durant aquest lapse de temps us interessa vendre alguna propietat de l’incapaç, demanar algun préstec en nom seu... per exemple per pagar-li una residència o un tractament mèdic costós.

Per prevenir aquesta situació, cal que sigueu previsors i, abans que passi tot això, demanar-li que us signi un poder notarial en el que us habiliti per fer aquest tipus de negocis quan no pugui fer-ho per sí mateix.

Hi ha diferents tipus de poders notarials per prevenir aquesta mena de situacions. Cada un serveix per una cosa diferent. Per això, des del Bufet Molina Bosch recomanem que ho consulteu amb el vostre advocat i així podreu decidir quin poder és el que millor s’adapta al vostre cas concret. 
Facebook Twitter Linkedin Google +

Us poden embargar el salari o la pensió?

19/09/2014

Els salaris i pensions són embargables. Això vol dir que tant un jutjat com una administració recaptadora (l’Agència Tributària, la Seguretat Social, etc.) poden embargar el salari o la pensió. És més, encara que sigueu propietaris d’algun immoble, la llei obliga a embargar primerament el salari o la pensió abans que l’immoble, per més que amb la subhasta de l’immoble es pogués liquidar el deute molt més ràpidament. 

Ara bé, els embargaments de salaris o pensions han de respectar uns límits per evitar que es pugui deixar a la persona sense ingressos. Així, mentre que el salari mínim interprofessional és inembargable, les quantitats que excedeixin del salari mínim es podran embargar segons l’escala següent: per la quantitat addicional que sobrepassi el salari mínim fins el límit del doble del salari mínim un 30% d’aquesta quantia addicional; un 50% pel triple; un 60% pel quàdruple, un 75% pel quíntuple i un 90% per la resta de quanties addicionals.

Hi ha, però, una excepció a aquesta regla general, que es dóna quan el deute prové d’una pensió d’aliments. En aquests casos el jutge que embargui podrà decidir l’import que cregui convenient sense necessitat de respectar el salari mínim interprofessional, ja que es considera preferent el dret del menor a ser alimentat.

Així doncs, des del Bufet Molina Bosch recomanem que si no podeu pagar una pensió d’aliments perquè us han disminuït els ingressos, consulteu ràpidament amb el vostre advocat i li pregunteu si és possible modificar la sentència que estableix l’obligació d’aliments. Això de ben segur que us evitarà molts mal de caps.

Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación