CAT ESP

El Bloc: Dret de família

RSS

Puc reclamar a l'altre cònjuge la titularitat o l'import d'una cosa que he pagat jo?

26/07/2013
És molt habitual que durant el matrimoni es comprin béns mobles o immobles només amb diners d'un dels dos cònjuges però que tot i així, consti la titularitat d'aquests a nom dels dos o, inclús, a nom del cònjuge que no ha posat els diners. Un exemple d'això és que un dels cònjuges pagui la totalitat del preu per la compra d'un vehicle i que a la DGT hi consti que el cotxe és dels dos membres del matrimoni.
 
Quan passa això hem de saber que el Codi civil català impedeix que es pugui reclamar a l'altre cònjuge la totalitat o una part de la titularitat de la cosa, de manera que no podem al·legar que encara que l'haguem pagat íntegrament nosaltres ens pertany.
 
Diferent seria reclamar al cònjuge les despeses de compra. Ara bé, cal tenir en compte que aquesta reclamació seria molt complicada ja que la llei entén que quan s'han utilitzat diners d'un dels cònjuges per adquirir un bé, si no existeix una prova que demostri el contrari, es considerarà sempre com una donació. Això implica, per exemple, que per al cas del vehicle que només ha pagat un dels dos cònjuges però que consta inscrita la titularitat a nom dels dos, s'entén que la part corresponent al cònjuge que no ha posat els diners l'altre li ha donat.
 
Tot això passa tant en el matrimoni com en les parelles de fet. Per això recomanem que si es vol comprar una cosa amb diners només d'un i es té previst inscriure'l a nom dels dos o només de l'altre, sempre i quan el qui paga vulgui que l'altre li retorni el que li ha costat, es deixi per escrit de forma ben clara que la part de la cosa inscrita a nom de qui no està pagant no s'està donant.
Facebook Twitter Linkedin Google +

Diferències en les conseqüències legals entre el matrimoni i la parella de fet

08/02/2013
Moltes parelles joves, quan ja porten un cert temps juntes, es plantegen si els convé més fer-se parella de fet o concertar un matrimoni. Totes dues figures reflecteixen un contracte entre dues persones del mateix o diferent sexe, pel qual es comprometen a mantenir una relació estable de parella, que comporta una sèrie de drets i obligacions, però el matrimoni aporta uns avantatges que no es preveuen per a les parelles de fet.
 
Per exemple, en tot dos casos, quan un membre de la parella mor, el supervivent té dret a l'herència del primer o a l'usdefruit universal si tenen fills, i podrà demanar que se li reconegui una prestació de viduïtat a càrrec de l'Estat. Ara bé, per obtenir la pensió de viduïtat, al supervivent casat se li presumeix que convivia al moment de la mort de la parella; en canvi a la parella estable no. I això, que sembla una insignificança, pot convertir-se en un problema si un dels membres de la parella estable està empadronat a un lloc diferent, pels motius que siguin. S'arriscaria a que no li reconeguessin el dret a la prestació.
 
Un altre cas és que, si un matrimoni es divorcia i es reparteixen els béns que tenien en comú, aquestes transmissions estan exemptes de tributar, cosa que cal tenir molt en compte ja que, si parlem d'habitatges, la quota a pagar podria ser molt elevada. Aquest benefici no el tenen les parelles de fet que se separen. En aquesta línia, les parelles de fet no poden presentar la declaració de renda de forma conjunta i, per tant, tampoc es poden aplicar els beneficis fiscals previstos.
Un altre exemple és que els cònjuges poden transmetre's entre ells les participacions que tinguin en societats, sense haver de demanar permís a la resta de socis, que no tindran cap dret preferent a comprar-les.
 
Aquests són alguns dels exemples, entre molts d'altres, que fan que la figura del matrimoni sigui, al nostre parer, més pràctica a nivell jurídic, sobretot des que es permet el divorci lliure sense causa.
Facebook Twitter Linkedin Google +

La pensió d'aliments en situacions de ruptura de parella

18/05/2012
En casos de divorci o ruptura de parelles de fet amb fills comuns, el millor sempre és pactar un conveni regulador, ja que això facilitarà el compliment de les obligacions i afavorirà les relacions entre els pares respecte del tracte amb els fills. No cal dir que una bona entesa entre els pares evitarà problemes emocionals als fills.
És important pactar una pensió d'aliments, si és el cas, que respongui a les necessitats reals dels fills, però ajustades a la nova situació familiar, que tindrà més despeses atesa la duplicació d'habitatges.
En aquest sentit, és molt útil reflectir en el conveni els càlculs a partir dels quals s'ha establert l'import de la pensió per a cada fill: els imports de les despeses per partides, els ingressos del pare i de la mare, el percentatge de contribució a les despeses de cada progenitor, etc.
I encara és més important pactar els paràmetres en funció dels quals es podrà rebaixar o augmentar la quantitat de la pensió, per exemple, per una pèrdua de feina o modificació de les circumstàncies laborals que origina una disminució o augment dels ingressos econòmics.
Si això no es fa i es dóna un d'aquests supòsits, haurem d'anar al jutjat a demanar la rebaixa o augment de la pensió, però mentrestant haurem de continuar pagant allò pactat, per més dificultós que es faci. Recordem aquí que la situació d'atur no genera per sí sola el dret a exigir la rebaixa de la pensió.
Així doncs, per més que costi mantenir el cap clar en aquestes situacions, preocupem-nos de pactar un bon conveni regulador, ajustat a la realitat actual i previsor amb les situacions futures, i ens estalviarem molts maldecaps.
Facebook Twitter Linkedin Google +
Pàgines:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

També pots llegir

Els Blocs

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación