CAT ESP

Condicions generals

Dades registrals

El web del BUFET MOLINA BOSCH és de titularitat de l’entitat BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional. Aquesta societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa. El CIF de la societat és el J66191537 i el domicili social està situat a l'Avinguda Rius i Taulet, 5-9, 2n 2a, de Sant Cugat del Vallès (08172).

Objecte i contingut del lloc web

Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació que conté aquest espai web o d'altres espais accessibles a través del mateix no constitueixen en cap cas un mitjà d'assessorament. Per tant, l'usuari es responsabilitzarà exclusivament de l'ús que en faci.

BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l'aplicació o ús concret que en poguessin fer els lectors.

Ús de cookies de primeres parts, rendiment i anàlisi

Per tal de millorar l’experiència de navegació, optimitzar el funcionament, analitzar les dades i el rendiment, l’espai web pot utilitzar dispositius d’implantació de cookies i emmagatzematge de la IP.

L’usuari podrà desactivar l’ús de les cookies o esborra-les mitjançant les opcions i eines del navegador.

Propietat intel·lectual

BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional es reserva tots els drets sobre els continguts textuals i gràfics inclosos a la pàgina.

Les marques, noms comercials, logos, dominis i qualsevol signe distintiu en general que apareixen al web són de titularitat de BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional i estan degudament registrats a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques i al Registre Mercantil de Barcelona.

Aquell que utilitzi la informació que conté aquest espai web sense autorització o que en lesioni els drets de propietat intel·lectual o industrial, serà responsable dels perjudicis que hagi ocasionat.

Condicions generals d’ús de l’espai web gratuït

L’usuari s’obliga a no utilitzar aquest espai web ni la informació que conté per dur a terme activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a aquestes condicions. Tant l’accés com l’ús de la informació gratuïta que n'extregui són responsabilitat exclusiva de l’usuari, sense que pugui responsabilitzar a BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional pels danys o perjudicis que hagués patit.

Els serveis de caràcter gratuït, notícies i articles oferts als usuaris a través de la pàgina web no impliquen una relació contractual de cap tipus.

BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional no serà responsable dels errors en el seu espai web o en els seus continguts, però actuarà amb la major diligència perquè no n'hi hagi.

L’establiment d’enllaços des de webs aliens a qualsevol de les pàgines del web de BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional se sotmetrà a les següents condicions:

  • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis que conté aquest espai web.
  • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de l’espai web de BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional i els seus serveis i, en particular, no contindrà cap signe distintiu titularitat de BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional.
  • Sota cap circumstància BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional serà responsable dels continguts o serveis oferts a l’espai web des del qual s’estableixi l’enllaç, ni de les manifestacions o informacions que s’hi incloguin.


Condicions generals d'ús de l'espai web de pagament “Serveis online”

Mitjançant la contractació dels serveis online de pagament l'usuari està contractant els serveis dels advocats integrants de BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional Tots els lletrats que formen part de BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional disposen del títol universitari oficial de grau en dret, i estan col·legiats a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa.

L'execució d'aquesta feina professional es realitzarà en règim d'arrendament de serveis, d'acord amb les normes deontològiques de l'advocacia, les quals es poden conèixer mitjançant la pàgina web del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (www.cicac.cat).

Abans de realitzar el pagament del servei que es vulgui contractar, l'usuari haurà d'omplir un formulari amb les dades necessàries per a dur a terme l'encàrrec professional. L'usuari declara sota la seva responsabilitat que les dades facilitades es corresponen amb la realitat i eximeix de responsabilitat a l'advocat per les dades errònies que l'usuari hagi facilitat i que l'advocat utilitzi per a dur a terme l'encàrrec contractat. Aquestes dades només es podran utilitzar per dur a terme l'encàrrec professional contractat.

La contractació de qualsevol encàrrec professional implica l’acceptació expressa de les condicions generals d’ús del web. Cada encàrrec professional incorporarà les pròpies condicions particulars i l'usuari haurà d'acceptar-les expressament abans de realitzar el pagament. Si no les accepta, no podrà seguir amb el procés de contractació online i, per tant, no s'haurà generat cap encàrrec professional amb cap advocat de BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional.

L'espai web de pagament inclou un servei online d'elaboració de pressupostos a mida. Aquest servei funciona de la següent manera: l'usuari omplirà un formulari amb les seves dades personals i una breu explicació del treball a realitzar per l'advocat. Un cop BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional rebi el formulari degudament complimentat, podrà contestar la petició en un termini de cinc dies hàbils i incorporar un pressupost per dur a terme l'encàrrec proposat. El pressupost serà vàlid durant tres mesos a comptar des de la seva emissió i no implicarà cap compromís previ per part de l'usuari ni per part de BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional.

L'usuari podrà acceptar el pressupost enviant un correu electrònic a BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional. en el que especifiqui de forma expressa que l'accepta. BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional, un cop rebi el correu d'acceptació, informarà a l'usuari de quin termini disposa per abonar el preu del servei o dels terminis que hagin pactat. Fins que no consti el pagament del pressupost, BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional no adquirirà cap compromís per dur a terme l'encàrrec, a menys que s'haguessin pactat unes condicions de pagament diferents.

Un cop realitzat el pagament, l'encàrrec professional es durà a terme d'acord amb el que s'ha explicat en el segon paràgraf de les condicions generals d'ús de l'espai web de pagament “Serveis online”.

BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional es compromet a dur a terme els encàrrecs professionals amb la màxima celeritat possible, però no es fa responsable dels possibles retards imputables a l'usuari, als òrgans judicials o als organismes de l'administració.

Protecció de dades

Dret d'informació:

D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, així com el nou Reglament general de protecció de dades, informem a l’usuari que les dades recollides en aquest formulari formaran part d'un fitxer automatitzat de l’entitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades, així com que aquesta informació serà tractada amb la màxima privacitat, confidencialitat i seguretat d'acord amb la legislació vigent.

Responsable del tractament:

Identitat: Bufet Molina Bosch, Societat Civil Professional - CIF: J66191537
Adreça postal: Avinguda Rius i Taulet, núm. 5-9, 2n 2a, de Sant Cugat del Vallès (08172)
Telèfon: 936 741 754
E-mail: info@molinabosch.cat
Responsable de protecció de dades: Marcel Molina i Conte
Contacte Responsable protecció de dades: mmolina@molinabosch.cat

Finalitat:

Al Bufet Molina Bosch tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar l'enviament de la informació i serveis del seu interès, així com per dur a terme l’encàrrec sol·licitat per l’interessat.

Legitimació jurídica:

· Llei 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal
· Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
· Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del comerç electrònic
· Reial decret de 24 de juliol de 1889, del Codi civil.

Terminis de conservació:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació jurídica, i/o per un termini de dos anys a partir de l'última confirmació d'interès, o se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

Destinataris/Cessions a tercers:

No se cediran dades a tercers, excepte quan hi hagi una obligació legal que així ho estableix o hi hagi el consentiment previ de l’interessat.

Dret d'accés:

L’usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en el propi Reglament general de protecció de dades. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: info@molinabosch.cat

Les condicions d’ús d’aquest espai web tenen caràcter indefinit. BUFET MOLINA BOSCH, Societat Civil Professional podrà modificar-les en qualsevol moment i es compromet a publicar-les en aquest mateix espai web.

La prestació del servei d’aquest espai web i les condicions d’ús que el regulen es regeixen per la normativa espanyola. Les parts, amb renúncia expressa als seus furs, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats de Rubí.
CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación