CAT ESP

Serveis online

Omple el qüestionari
1
2
3
4
5

RECLAMACIONS DE QUANTITATS

Reclamació judicial de deutes fins a 2.000,00 €

* els camps marcats amb un asterisc els has d'omplir necessàriament
Si mentre omples el qüestionari et sorgeix algun dubte, truca’ns al telèfon 936741754, de dilluns a divendres de 09,30 a 14h i de 16 a 19h.


Dades de l'interessat

(aquestes dades són les mateixes que apareixeran a la factura dels nostres honoraris)


Nom *:
Cognoms *:
DNI, NIE o Passaport *:
Carrer *:
Número *:
Escala:
Pis i porta:
Altres:
Codi postal *:
Municipi *:
Correu electrònic *:
Telèfon 1 *:
Telèfon 2:

Dades del deutor


Nom i cognoms o raó social *:
DNI, NIE o Passaport *:

Adreça del deutor


ATENCIÓ! És important que l’adreça sigui la correcta, ja que en cas que sigui errònia o el deutor ja no hi visqui, el jutjat arxivarà el procediment i caldrà iniciar-ne un de nou al jutjat competent. En aquest cas, es considerarà que l’advocat ha complert igualment amb el servei encarregat i no es retornaran els honoraris satisfets.

Carrer *:
Número *:
Escala:
Pis i porta:
Altres:
Codi postal *:
Municipi *:
Correu electrònic *:
Telèfon 1 *:
Telèfon 2:

Concepte i import del deute


Concepte del deute (explica’ns perquè et deuen aquests diners) *:
Import total del deute que s’ha de reclamar (amb l’IVA inclòs, si és el cas) *:
Quin o quins documents ens envies per justificar el deute?:
un escrit signat pel deutor on reconegui el deute
la factura impagada
un albarà d’entrega
un certificat
el contracte d’arrendament (si reclames mensualitats d’un lloguer)
el certificat del secretari de la comunitat de propietaris (si es reclamen quotes ordinàries, extraordinàries o derrames)
Altres (especifiqueu):


Vols que t’enviem un pressupost no vinculant del que et costaria fer el judici si el deutor s’oposés a la reclamació monitòria?:
     No


Introduiu els números i lletres de la imatge :


CAPTCHA ImageInstruccions i condicions particulars del servei:

1) Un cop rebem la informació del servei que has contractat, t'enviarem al teu correu electrònic un esborrany de la demanda monitòria i la factura dels honoraris que hagis pagat, en el termini màxim de 72 hores, i et comunicarem l'advocat que se t'ha assignat per a aquest tràmit. Si ho consideres pertinent, podràs enviar-nos un correu per demanar aclariments sobre la demanda.

2) Quan tinguis la demanda amb el redactat definitiu, caldrà que l'imprimeixis tota sencera, a una sola cara, la signis i ens l’enviïs juntament amb el document on consti l’existència de l’import que estàs reclamant.

El servei inclou: redactar i presentar la demanda al jutjat corresponent; redactar i presentar la demanda d’execució per sol·licitar mesures d’embargament, si s’escau; i només en el cas que el deutor entri en concurs de creditors mentre s’estigui tramitant aquest procediment, comunicar el crèdit pendent a l’administració concursal.

Important! El servei no inclou la representació i defensa en el judici verbal o ordinari que s’iniciï en el cas que el deutor s’oposi al procediment monitori. La fase executiva d’embargament de béns, si es du a terme, es tramitarà durant un termini màxim de cinc anys a comptar des que es va presentar la demanda executiva, encara que no s’hagi aconseguit fer efectiu tot el crèdit.Clicant aquesta casella declaro que accepto expressament tant les condicions generals d'ús d'aquesta web, com les instruccions i condicions particulars d'aquest servei així com la política de protecció de dades.

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación