CAT ESP

Serveis online

Omple el qüestionari
1
2
3
4
5

DIVORCIS

Divorci de mutu acord amb fills

* els camps marcats amb un asterisc els has d'omplir necessàriament
Si mentre omples el qüestionari et sorgeix algun dubte, truca’ns al telèfon 936741754, de dilluns a divendres de 09,30 a 14h i de 16 a 19h.


Esteu casats? *:
    No

Dades de l'interessat

(aquestes dades són les mateixes que apareixeran a la factura dels nostres honoraris)

Nom *:
Cognoms *:
Nacionalitat *:
DNI, NIE o Passaport *:

Domicili de l'interessat


Carrer *:
Número *:
Escala:
Pis i porta:
Altres:
Codi postal *:
Municipi *:
Correu electrònic *:
Telèfon 1 *:
Telèfon 2:

Dades de l'altre progenitor


Nom *:
Cognoms *:
Nacionalitat *:
DNI, NIE o Passaport *:

Domicili de l'altre progenitor


Carrer *:
Número *:
Escala:
Pis i porta:
Altres:
Codi postal *:
Municipi *:

Respecte de l'últim domicili familiar

(si no heu arribat a conviure junts, pots designar el domicili d'un dels dos. Aquest domicili determinarà el jutjat competent)
Omplir amb les dades del domicili de l'interessat
Omplir amb les dades del domicili de l'altre progenitor

Carrer *:
Número *:
Escala:
Pis i porta:
Altres:
Codi postal *:
Municipi *:
País *:

Respecte dels fills independitzats


Quants fills teniu? *:

Quins dies de la setmana estarà/n el/s fill/s menor/s d’edat amb cada un dels progenitors durant el curs escolar?


Tria una de les següents opcions:
El/s fill/s conviurà/n habitualment amb Amb l’altre progenitor hi conviurà/n un cap de setmana de cada dos.
El/s fill/s conviurà/n una setmana amb la mare i la següent amb el pare, i així successivament. El dia de canvi serà el a les El progenitor que hagi estat amb el/s fill/s aquesta setmana

Quins dies estarà/n el/s fill/s menor/s d’edat amb cada un dels progenitors durant els períodes de vacances?


El/s fill/s passarà/n la meitat de les vacances escolars de Setmana Santa i Nadal amb cada un dels progenitors. Els anys parells passarà/n la primera meitat amb la mare i els anys senars amb el pare.

El/s fill/s passarà/n quinze dies alterns amb cada un dels progenitors durant els mesos de juliol i agost. Els anys parells passarà/n la primera quinzena del mes de juliol i de l’agost amb la mare i els senars amb el pare.

El canvi en el règim de distribució de la guarda del/s fill/s l'adoptarem de forma consensuada. En cas que no arribem a un acord, les despeses que generi aquest canvi aniran a càrrec del progenitor que l'hagi sol·licitat.

Estàs d’acord amb aquesta proposta?
    No
Si no hi estàs d’acord, explica’ns com ho voleu fer: *:

Quins dies estarà/n el/s fill/s menors d’edat amb cada un dels progenitors durant els dies festius?


El/s fill/s menor/s d’edat passarà/n els festius entre setmana amb cadascun dels progenitors alternativament, és dir, un festiu amb un dels progenitors i el següent amb l’altre. Aquest règim no serà d’aplicació respecte dels dies festius entre setmana que coincideixin amb els períodes de vacances que el/s fill/s passa/en amb cadascun dels progenitors. Quan hi hagi un dia festiu que provoqui un pont amb el cap de setmana anterior o posterior al festiu, el/s fill/s passarà/n tot el cap de setmana del pont amb el progenitor amb qui li/els pertoqués estar el cap de setmana en qüestió.

Hi estic d'acord

Règim de comunicacions


Mentre el/s fill/s menor/s d’edat convisquin amb un dels progenitors, l'altre podrà contactar amb ell/s trucant-lo/s almenys un cop al dia al telèfon del domicili on estigués o, si no n'hi hagués, al telèfon mòbil del progenitor amb qui estigués, sempre que respecti el descans i les hores d’estudi dels menors.

Hi estic d'acord

Educació i activitats extraescolars


Ambdós progenitors ens comprometem a mantenir el/s nostre/s fill/s al centre educatiu al qual assisteix/en actualment, sens perjudici que puguem canviar-lo/s més endavant a un de similar orientació, sempre que ho haguem consensuat.

Els estudis superiors al títol de batxillerat, si s’escau, els escollirem de forma consensuada amb el/s nostre/s fill/s. També ho decidirem d’aquesta manera pel que fa a les activitats extraordinàries, formatives i del lleure.

Hi estic d'acord

Forma d'adopció de decisions rellevants i deure d'informació


Cada progenitor haurà de comunicar a l'altre, amb un preavís de trenta dies, la seva intenció de canviar de domicili. En el cas que aquest canvi de domicili dificultés raonablement l'exercici de la guarda envers el/s fill/s menor/s, caldrà revisar el pla de parentalitat per ajustar-lo a la nova situació. Mentrestant no s'adopti cap acord, les despeses de transport que generi l'exercici de la guarda aniran a càrrec del progenitor que hagués canviat de domicili.

Ambdós progenitors ens comprometem a informar puntualment de les decisions transcendentals que adoptem respecte del/s nostre/s fill/s i de les activitats o actuacions que haguem de dur a terme amb ell/s, de forma anticipada.

El progenitor que tingui coneixement d'alguna malaltia, accident o altre fet notori que afecti al/s fill/s, ho haurà de comunicar immediatament a l'altre progenitor.
Quan un dels progenitors vulgui publicar imatges del/s fill/s comú/ns a Internet o a qualsevol altre mitjà accessible a un grup de persones, haurà de demanar autorització a l'altre progenitor. En el cas que fos un tercer qui publiqués les fotografies, aleshores necessitarà el consentiment exprés dels dos progenitors. En qualsevol dels casos, l'autorització serà expressa per a cada imatge o conjunt d'imatges.

El document nacional d’identitat i el passaport del/s fill/s menor/s, si en tinguessin, ens el/s transmetrem amb cada canvi de la guarda.

Hi estic d'acord

Respecte dels fills majors d’edat


El/s fill/s major/s d’edat tindrà/n llibertat absoluta per conviure amb cada un dels progenitors durant els períodes que consideri/n però procurarem que respecti/n al màxim el mateix règim que hem establert per al/s fill/s menor/s d’edat, per tal d’incentivar el contacte amb els progenitors i la resta de germans en un context familiar de normalitat.

Hi estic d'acord

Important!


Tot aquest règim només el podrem alterar puntualment de forma consensuada entre els dos progenitors.

Hi estic d'acord

Pensió d’aliments


Fixeu l’import de la pensió per cada fill (inclòs els majors d’edat si no tenen ingressos propis suficients)

Si no voleu establir una pensió d’aliments introduïu el número 0 per al fill corresponent


Altres clàusules


Si vols regular algun altre aspecte en el conveni que no haguem previst en aquest formulari, sempre que no impliqui transmetre algun bé patrimonial), explica’ns-ho breument i et farem una proposta de clàusula (ex. ús del domicili familiar, animals domèstics, règim de visites per als avis, etc).:


Introduiu els números i lletres de la imatge :


CAPTCHA ImageInstruccions i condicions particulars del servei:

  1. Un cop rebem la informació del servei que has contractat, t'enviarem al teu correu electrònic un esborrany del conveni regulador i la factura dels honoraris que hagis pagat, en el termini màxim de 72 hores, i t'identificarem l'advocat que se t'ha assignat per a aquest tràmit. Si ho consideres pertinent, podràs enviar-nos un correu per demanar aclariments, afegir, suprimir o modificar aspectes del conveni.

  2. Nosaltres ens ocuparem de demanar per via telemàtica els certificats de matrimoni i naixement als Registres Civils que corresponguin, a menys que el matrimoni o el naixement hagués tingut lloc a l'estranger i no fos possible aconseguir-lo a través del Registre Civil Central, o bé el Registre Civil denegui ens l’entrega del certificat perquè conté dades sensibles (adopcions, separacions, divorcis, etc), o per qualsevol altra raó. En aquests casos ens hauràs de proporcionar l'original del certificat en format paper.

  3. Un cop tinguis el conveni amb el redactat definitiu, caldrà que l'imprimeixis tot sencer, els dos cònjuges signeu totes les pàgines i ens l'enviïs, juntament amb el certificat d'empadronament de tots dos cònjuges al domicili conjugal. No cal que els fills, encara que siguin majors d'edat, signin el conveni. Si no heu estat mai empadronats al mateix domicili, aleshores necessitem que ens enviïs el certificat d'empadronament del cònjuge que viu amb el/s fill/s. Els documents que ens enviïs han de ser originals, però si prèviament ens ho envies tot escanejat per correu electrònic, podrem agilitzar molt més els tràmits.

  4. Quan rebem aquesta documentació, presentarem la demanda al jutjat que pertoqui en el termini de deu dies des que ens hagi arribat i t'enviarem al teu correu electrònic el justificant conforme hem presentat la demanda. En el cas que haguéssim hagut de demanar el certificat de matrimoni al Registre Civil Central, o que ens l'haguessis de proporcionar tu, aquest termini quedarà supeditat al moment en què rebem efectivament el certificat.

  5. Tant bon punt el jutjat assenyali dia i hora, t'avisarem mitjançant un correu electrònic per tal que hi comparegueu els dos cònjuges i ratifiqueu el conveni davant d'un funcionari del jutjat, en companyia del procurador que t'haguem assignat. No és necessari que us acompanyin els fills ja que no han de signar ni ratificar cap document. Aquest tipus de divorci es tramita sense haver de passar per un judici ni comparèixer davant de cap jutge.

  6. La ratificació del conveni al jutjat només es pot fer en dies laborables, pels matins. Si algun dels cònjuges no ratifica el conveni al jutjat el dia fixat, això determinarà que s’arxivi la demanda i caldrà iniciar un nou procés. En aquest cas, es considerarà que l’advocat igualment ha complert amb el servei encarregat.

  7. Tant aviat com disposem de la sentència te'n farem arribar dos exemplars per correu certificat al teu domicili.

  8. Avís important! El teu cònjuge no cal que contracti advocat ni procurador pel seu compte. Aquest servei està previst per integrar als dos membres del matrimoni en tot el procediment.Clicant aquesta casella declaro que accepto expressament tant les condicions generals d'ús d'aquesta web, com les instruccions i condicions particulars d'aquest servei així com la política de protecció de dades.

CONTACTA AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS 93 674 17 54 o info @ molinabosch.cat
Av. Rius i Taulet 5-9, 2n 2a - 08172 Sant Cugat del Vallès

Bufet Molina Bosch
Marcas de aceptación